Dancemaster SK
Loading...

Táto webová stránka používá cookies

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby. Viac informácií o súboroch cookie, vašich užívateľských právach a práve odvolať súhlas nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Podmienky pre partnerský Affiliate program

AFFILIATE PROGRAM

Zmluva o spolupráci a obchodné podmienky

 1. Úvod

 1.1

Zmluva o spolupráci, ktorej súčasťou sú aj obchodné podmienky DanceMaster je uzavretá v elektronickej podobe medzi poskytovateľom affiliate programu DanceMaster o.z.

(ďalej len Poskytovateľ) a obchodným partnerom (ďalej len Partner) - prevádzkovateľom webových stránok a je záväzná.

 1.2

Vzťahy tejto zmluvy sú upravené právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadia sa ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníku, v znení neskorších

predpisov.

 2. Podmienky spolupráce

 2.1

Partner sa zaväzuje, že na ním prevádzkovaných internetových stránkach vytvorí priestor pre umiestnenie reklamy Poskytovateľa - DanceMaster. Reklamou sa rozumie banner, iný reklamný panel,

reklamná plocha

či textový odkaz, ktorý umožňuje aktívny prístup na internetové stránky Poskytovateľa a ktorá je umiestnená na internetových stránkach Partnera.

 2.2

Partner sa zaväzuje nemeniť grafickú podobu či obsah reklamy, ktorá mu bola poskytnutá Poskytovateľom na umiestnenie na jeho internetových stránkach. Partner sa ďalej zaväzuje neumiestniť

reklamu nainternetové stránky, ktorých obsah nie je v súlade so slovenským právnym poriadkom a ďalej na internetové stránky s erotickým či pornografickým obsahom. Obsah internetových stránok

ďalej nesmie porušovať autorské, priemyselná a akékoľvek iné práva tretích osôb či práva tretích osôb.

 2.3

Partner sa zaväzuje zabezpečiť, že na jeho internetových stránkach, na ktorých je reklama umiestnená, nebude dochádzať k úmyselnému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamy v prospech Partnera.

Pri vkladaní reklamy je ďalej zakázané využívať automatické presmerovanie na inú stránku, automatické otvorenie nových okien prehliadača. Partner nesmie používať prostriedky či nástroje na blokovanie

úplného otvorenia a zobrazenie reklamy či inak obmedzovať užívateľa v prístupe na internetové stránky.

 2.4

Partner je povinný udržiavať internetové stránky na ktorých je umiestnená reklama, v prevádzkyschopnom stave. Prevodom, zrušením alebo zánikom internetovej

stránky s reklamou táto zmluva stráca svoju platnosť.

 2.5

Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť reklamy umiestnené na internetových stránkach Partnera. Technické zabezpečenie spolupráce medzi Poskytovateľom a Partnerom je

predmetom duševného vlastníctva Poskytovateľa. Partner nie je oprávnený akúkoľvek časť technického zaistenia alebo reklamy meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z nich alebo

na ich základe vytvárať odvodené diela alebo produkty. Technický servis súvisiaci s plnením zmluvy a týchto obchodných podmienok zabezpečuje poskytovateľ.

3. Odmena partnera

 3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi odmenu - províziu za každého prichádzajúceho užívateľa, ktorý uskutoční nákup na stránke Poskytovateľa a tento nákup aj

zaplatí. (ďalej len Odmena).

3.2

Odmenu podľa ustanovení tohto článku dostane vždy iba ten Partner, z ktorého stránok vstúpil užívateľ na internetové stránky Poskytovateľa ako posledný.

3.3

Výšku Odmeny určuje Poskytovateľ a táto je individuálne špecifikovaná v affiliate programu.

3.4

Partnerovi vzniká nárok na fakturáciu Odmeny k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po uskutočnení a zaplatení nákupu. Za týmto účelom je zriadené osobitné affiliate konto Partnera, kde sú

zaznamenané jednotlivé predaje ako podklad pre vystavenie fakturácie.

 3.5

Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci stránok Partnera mali vo svojom počítači povolené cookies.

3.6

Partner je povinný udržiavať svoje účtovné a fakturačné údaje v systéme vždy aktuálne. Poskytovateľ zriadi pre Partnera prístup do systému, kde bude môcť sledovať aktuálnu výšku

Odmeny, na ktorej mu v súlade so zmluvou a obchodnými podmienkami vzniká nárok.

4. Platobné podmienky

 4.1

Odmena, na ktorú vznikol Partnerovi nárok a ktorá bola fakturovaná podľa čl. 3, bude zo strany Poskytovateľa uhradená najneskôr do 15. dňa odo dňa doručenia faktúry na uvedený bankový účet Partnera.

 4.2

Partner je povinný oznámiť Poskytovateľovi či je platcom DPH. V takom prípade bude u faktúry (zdaniteľného plnenia) uplatnená sadzba dane platná k vzniku povinnosti priznať daň v

súlade s platnými právnymi predpismi. Ak dôjde v priebehu zmluvy u Partnera k zmene, je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť v Systéme. Ak tak neurobí, Prevádzkovateľovi bude naďalej

účtovať Odmenu podľa údajov, ktoré sú v Systéme platne zaznamenané.


 5. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 5.1

Partner dáva svojou registráciou do affiliate programu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov a ich využitím pre marketingové účely.

Uzatvorenie zmluvy je podmienené poskytnutím osobných údajov Partnera. Poskytovateľ sa zaväzuje, že s týmito údajmi bude nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi,

najmä v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu.

 5.2

Partner súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa môže byť používané jeho meno či názov firmy, logo, jeho produkty a referencie v prezentáciách, marketingových materiáloch,

zoznamoch zákazníkov a zoznamoch zákazníkov na internetových stránkach.

 6. Ostatné dojednania

 6.1

Zmluva medzi Poskytovateľom a partnerom je uzatvorená na dobu neurčitú a možno ju ukončiť:

a) dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom v elektronickej podobe,

b) výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť urobená v písomnej alebo elektronickej forme a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov.

Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zmluvnej strane, ktorej je určená,

c) odstúpením Poskytovateľa alebo Partnera. Partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je Poskytovateľ v omeškaní s výplatou Odmeny o viac ako 30 dní nasledujúcich

po dni splatnosti. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to v prípade závažného porušenia povinností, či menej závažného opakovaného (najmenej 2x)

porušenie povinností Partnera, vyplývajúcich z obchodných podmienok, zmluvy či akéhokoľvek zneužitia technického servisu Poskytovateľa. Oznámenie o odstúpení od

Zmluvy musí byť urobené v písomnej alebo elektronickej forme a doručené druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia. Zmluva zaniká nasledujúci deň po doručení oznámenia o

odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od dohody zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na akúkoľvek Odmenu.

 6.2

Partner je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa zániku Zmluvy odstrániť všetku reklamu súvisiacu s touto zmluvou a na všetkých internetových

stránkach, ktoré spravuje.

 6.3

Táto zmluva a obchodné podmienky DanceMaster sú platné a účinné okamihom potvrdenia zo strany Partnera, ktoré urobí prihlásením do Affiliate Programu DanceMaster.

Blog

Instagram